Betrouwbaar geborgd

De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is dat goed geregeld. De vastgelegde procedures voor onafhankelijke criteriaontwikkeling die voldoen aan de Europese normen voor productcertificatie zorgen daarvoor. Ook periodieke controles door onafhankelijke certificatie instellingen en toezicht door de Raad voor Accreditatie maken de Barometer betrouwbaar.

Vastgelegde procedures en maatschappelijk draagvlak

De eisen van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van Colleges van Deskundigen van SMK. Hierin vertegenwoordigd zijn producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen.
Begeleidingscommissies adviseren de Colleges bij de ontwikkeling of herziening van criteria. Zo’n begeleidingscommissie heeft productspecifieke kennis en eveneens een brede samenstelling, waarbij nadrukkelijk de praktijk (het bedrijfsleven) is betrokken.
Via openbare hoorzittingen wordt de ontwikkeling van de criteria verdere afgestemd met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Deze door de Raad voor Accreditatie goedgekeurde werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. 

Periodiek en onafhankelijk gecontroleerd

Onafhankelijke certificatie instellingen controleren periodiek of producten of diensten voldoen aan de criteria van de Barometer. Deze instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en tonen daarmee aan dat ze deskundig, betrouwbaar en onpartijdig controleren.
De uitvoering van die controles vindt plaats volgens Europese normen voor productcertificatie (voorheen EN45011, nu ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De Barometer valt onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en wordt daar jaarlijks door gecontroleerd. De Barometer Duurzaam Terreinbeheer maakt onderdeel uit van de RVA-scope van SMK.